OÜ Andmenet elektroonilise ehitusdokumentide baasi kasutustingimused.

 

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad OÜ Andmenet (edaspidi Andmenet) ja kasutajate (edaspidi Kasutaja) vahelisi suhteid andmebaasi kasutamisel.

1.2. Kasutustingimuste mõisted ja tähendused:

Andmenet – OÜ Andmenet, andmete baasi haldaja ning arendaja;

Kasutajakonto - kasutajaks registreeritud isiku kasutajatunnus koos salasõnaga;

Andmenet baas– OÜ Andmenet poolt hallatav autoriseerimissüsteem töökeskkonnaks, mille keskkond asub internetiaadressil www.ehitusdokumendid.ee   

Hinnakiri - teenuse osutaja poolt kehtestatud dokument, milles on sätestatud teenuste kasutamiseks kehtestatud tasumäärad;

Kasutaja - isik, kellel on andmebaasi kasutajakonto või tema poolt volitatud isik;

Registreeritud Kasutaja - isik, kes on registreerinud kasutajakonto;

Rike - häire teenuste toimimisel;

1.3.Andmenet teenuseks on kasutajatele veebikeskkond, so tööportaal, kus kasutajad saavad luua objekti või objektide kohta töökeskkonna, sisestada ja salvestada dokumente. Sisestatud ja täidetud dokumente on võimalik hallata, st täita, muuta, salvestada, printida ja säilitada Andmenet baasis. Samuti on võimalik baasis kasutada tööalaseid linke ning viiteid.

1.4.Andmenet baasi kasutajatugi, selgitused ning uuendused asuvad internetiaadressil: www.ehitusdokumendid.ee

1.5.Andmenet baasi Kasutajad on kohustatud järgima kasutamisel ja andmete sisestamisel valdkonda sätestatavaid õigusakte ning tavasid, sh Ehitusseadust ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrust nr 71 27.12.2002 „Eri liiki ehitiste ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded“ ET-1 0201-0483.    

 

  1. KASUTAJAKONTO REGISTREERIMINE

2.1.Kasutajakonto registreerimiseks on kasutaja kohustatud täitma kõik kuvatud elektroonilise registreerimisvormi väljad vastavalt esitatud juhistele, sealjuures sisestama tema poolt soovitud kasutajatunnuse ja salasõna.

2.2.Kui kasutajakonto registreerimisel kasutab registreerija juriidilise isiku andmeid, kuid registreerija ise ei ole juhatuse liige siis esitab viimane Andmenet'ile volituse. Andmebaasi kasutamisel, kui tekib käesoleva kasutustingimuste punkti 3.1. kohustus, võtab registreerija kohustuse ning vastutuse, millega Andmenet loeb registreerija juriidilise isiku volitatud isikuks. 

2.3. Andmenet kontrollib kasutaja poolt sisestatud andmete vastavust tehnilistele võimalustele esitatud ajahetkel ning edastab registreeritud kasutaja e-mailile vastavalt  Interneti-keskkondades andmete registreerimise heale tavale registreerimisandmete kokkuvõtte, sealhulgas kasutajatunnuse.

2.4. Registreerimisel sisestatud andmeid on registreeritud kasutajal õigus oma äranägemisel muuta kooskõlas toodud juhistega.

  1. TASU JA ARVELDUSED

3.1.Andmebaasi kasutamise eest tasub Kasutaja vastavalt OÜ Andmenet poolt kehtestatud hinnakirjale.

3.1.1. Punkti 3.1. täitmise eest on vastutavaks andmebaasi kasutajakonto loonud isik. 

3.2. Tellitud teenuse täieliku mittekasutamise korral (1 kalendrikuu jooksul) tasutud summad ümberarvestamisele ei kuulu. Tellitud pikema perioodi teenuse täieliku mittekasutamise korral pöördub Kasutaja Andmenet baasi halduri poole leppe sõlmimiseks.

3.3 Kasutajal on võimalik tellida Andmenet baasi haldaja käest arhiveeritud andmeid, tasudes selle eest vastavalt kehtivale Andmenet hinnakirjale.

 

  1. ANDMENET KOHUSTUSED TOIMIMISEL

4.1. Andmenet võimaldab Kasutajale ööpäevaringselt ja kõikidel nädalapäevadel Andmenet baasi toimimise ning ligipääsu.

4.2. Andmenet säilitab elektroonilise ehitusdokumentide baasi andmed ja logid.

4.3. Andmenet tagab Andmenet baasi Kasutajate abistamiseks klienditoe teenuse toimimise alljärgnevalt:

4.3.1. Kasutajal võimaldatakse pöörduda ning põhjendatud vajadusel saada informatsiooni esimesel võimalikul moel e-posti aadressilt info@ehitusdokumendid.ee või klienditoe telefonilt +37253447776  Klienditoe telefoni töö on tagatud tööpäevadel kell 8.00-17.00;

4.3.2. Kasutajal on rikke ilmnemisel võimalus saada abi teatades sellest klienditoe  telefonil +37253447776 või e-posti aadressil: info@ehitusdokumendid.ee.  Elektroonilisele päringule on Andmenet kohustatud vastama tööpäeviti hiljemalt 24 tunni jooksul.

  1. ANDMENET POOLT KASUTAJATE ANDMETE KAITSMINE

5.1. Elektroonilisel registreerimisvormil sisestatud andmete õigsuse eest vastutab Kasutaja.

5.2. Andmenet kogub veebiliidese vahendusel Kasutajate poolt registreerimisvormil sisestatud andmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

5.3. Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab registreeritud Kasutaja, et Andmenet´l on õigus avaldada Kasutajate poolt sisestatud andmeid kolmandatele isikutele seoses teenuste osutamisega, registreeritud kasutaja loal või erijuhtudel, mil andmete kolmandatele isikule kasutada andmine on vajalik lähtudes kas seaduse või üldsuse huvidest.

  1. PIIRANGUD KASUTAJAKONTO KASUTAMISEL

6.1. Kasutajakonto kasutamine Eesti Vabariigi seadusandlusega vastuolus oleva, sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks ning Internetis kehtiva hea tava vastaselt on keelatud. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud alljärgnevalt loetletud tegude tegemine:

6.1.1. Internetis asuvate andmete, materjalide, tarkvara või tarkvarakoodide kasutamine, mille kasutamine ei ole lubatud või viisil, kuidas ei ole lubatud;

6.1.2. Juurdepääsu tekitamine Internet-võrgus olevatele sellistele ressurssidele, millele juurdepääs ei ole kasutajale lubatud;

6.1.3. Autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside, tööstusdisaini vms intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole lubatud või viisil, kuidas ei ole lubatud;

6.1.4. Arvutitehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;

6.1.5. Kas otseselt või kaudselt teistele Internet-võrgus olevatele materjalidele viitamine, kui need on vastuolus käesolevates Kasutustingimustes sätestatuga;

6.1.6. Teiste teenuste kasutajate häirimine.

6.2. Juhul kui kasutaja eirab või Andmenet’il on põhjendatud kahtlus, et kasutajakonto vahendusel eiratakse või võidakse eirata punktis 6.1. nimetatud keelde, edastab Andmenet registreeritud kasutajale vastavasisulise hoiatuse. Kui hoiatuses nimetatud tähtaja jooksul ei ole registreeritud kasutaja hoiatuses nimetatud puudusi likvideerinud, on Andmenet õigus kasutajakonto sulgeda.

6.3. Juhul kui Andmenet’il ei ole võimalik registreeritud kasutajale punktis 6.2. nimetatud hoiatust edastada, on Andmenet’il punktis 6.1. nimetatud keeldude eiramisel õigus koheselt kasutajakonto sulgeda.

6.4 Andemenet’il on õigus sulgeda kasutajakonto, kui kasutaja on rikkunud kasutustingimusi või Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust.

6.5 Andmenet’il on õigus kasutajakontole seada piiranguid, kui kasutajal on tasumata andmebaasi haldaja poolt väljastatud arve üle 15 kalendripäeva.

6.6 Üks kuu peale objekti lõppemist arhiveeritakse objekti andmed. Peale arhiveerimist pole kasutajale antud objekti andmed nähtavad.  Andmete saamiseks tuleb Kasutajal esitada vastav tellimus Andmenet baasi haldajale.

 

  1. VASTUTUS

7.1. Andmenet vastutab Kasutustingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest parimal võimalikul viisil, kusjuures Andmenet ei võta endale mistahes juhul vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega alljärgnevatel juhtudel:

7.1.1. juhul, kui Kasutajal on pretensioone kasutajakonto vahendusel kasutatud teenustes esitatava või saadava informatsiooni, teenuste oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes, samuti Kasutaja sisestatud ja eeltäidetud andmete õigsuse eest;

7.1.2. juhul, kui kahju on tekkinud Andmenet’ist mitteolenevatel põhjustel tekkinud häiretest ja/või teenuste kasutamise eelduseks oleva telekommunikatsioonivõrgu või selle osa toimimisest.

7.2. Registreeritud kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt:

7.2.1. volituse olemasolu ning tema poolt kasutajakonto vahendusel teostatavate toimingute tagajärgede eest;

7.2.2.      kahjude eest mis on tekitatud Andmenet'ile või mistahes kolmandale isikule seoses Kasutustingimuste rikkumisega.

7.3. Teenuse osutaja loeb Kasutajakonto registreerija ning Kasutaja volitatuks Teenuse tellija/kasutaja eest, kellel lasub Lepingust tulenevad õigused, kohustused ning vastutus.   

  1. KASUTUSTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

8.1. Kasutustingimused jõustuvad kasutajakonto registreerimisel Andmenet poolt kasutaja registreerimise kohta teate kuvamise hetkest ja kehtivad tähtajatult kuni  kasutajakonto sulgemiseni või teenuse lõppemise või lõpetamiseni.

8.2. Andmenet’il on õigus sulgeda kasutajakonto, kui registreeritud kasutaja ei ole sisse loginud 1 aasta jooksul ja tal ei ole aktiivseid andmekogusid.

8.3. Andmenet’il on õigus Kasutajaid eelnevalt teavitamata lisada ja/või vähendada kooskõlas teenuse osutajate tingimustega kasutajakonto vahendusel osutatavaid teenuseid, samuti modifitseerida teenuste kasutamise menüüstruktuure, piiranguid, protseduure ja nendega seonduvat dokumentatsiooni. Muudatused loetakse registreeritud kasutajatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamisest internetiaadressile vastavuses punktis 1.4 sätestatule.

8.4. Andmenet’il on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta lähtudes mõistlikkuse põhimõttest, teavitades sellest ette e-posti teel või muul mõistlikul viisil registreeritud kasutajat vähemalt 15 (viisteist) kalendripäeva. Juhul kui registreeritud kasutaja pole nimetatud perioodi jooksul teavitanud Andmenet’i omapoolsest ettepanekust või soovist Kasutustingimused kui andmebaasi kasutamise aluseks olev leping üles öelda, loetakse Kasutustingimused koos muudatustega aktsepteerituks. Sellega hilisemalt registreeritud kasutaja ei oma Kasutustingimuste muudatuste osas Andmenet vastu mingeid pretensioone.